Gemeentewapen

Notulen van de raadsvergadering van 20-10-2016

1.0 Opening
Voorzitter Duur: 2.37 (639 kb.)
De voorzitter opent om 16:00 de vergadering met een woord van welkom aan alle (nieuwe) leden en het publiek op de tribune en de luisteraars via de Lokale Omroep.
De nieuwe raadsleden worden voorgesteld en de 3 wethouders worden gekozen.


4.0 Notulen 23 juni 2016
Voorzitter Duur: 0:25 (111 kb.)
De notulen van de vergadering van 23 juni 2016 worden ongewijzigd vastgesteld.


5.0 Ingekomen stukken en mededelingen
Voorzitter Duur: 1.00 (250 kb.)
Voorzitter: de Jeugdgemeenteraad brengt een bezoek aan de Jeugdraad van Best op 1 december om 16:00.
Nadere informatie voor de ouders over tijden etc. volgt.


6.0 Vragenuurtje en vragen werkgroep Verkeersveiligheid
Voorzitter Fabian, weth. Jos, Imme, weth Erik Duur: 18.48 (4524 kb.)
Vraag 1 (Fabian):
Wat gebeurt er met het terrein waar eerst de woonwagens stonden?
En op welke termijn?

Wethouder Jos: De gemeenteraad van de grote mensen heeft in juni van dit jaar besloten dat op het terrein waar eerst woonwagens stonden, 3 vrijstaande woningen kunnen worden gebouwd. Of die ook gebouwd zullen worden, hangt af van het feit of daar ook mensen willen wonen en dus een huis willen gaan bouwen. De verwachting is dat de grond nog dit jaar (2016) door de gemeente te koop zal worden aangeboden. Op z’n vroegst aan het einde van volgend jaar (2017) of in het begin van 2018 zullen daar woningen gebouwd worden.
Vraag 2 (Fabian):
De brievenbus Herderstaf/Kampweg staat op een gevaarlijke plaats. Kan deze niet op een andere veiligere plaats in de wijk geplaatst worden?

Wethouder Jos: De brievenbus staat volgens ons op een mooie centrale locatie in de wijk. De wijk is ingericht als 30 km zone waar dus niet snel gereden mag worden. Daarom levert het ook geen gevaar op voor het verkeer. Mocht de jeugdgemeenteraad een andere locatie willen, dan dient er contact worden opgenomen met TNT-post.

Fabian stelt een flyeractie voor omwonenden voor een enquete hierover. Bram stelt voor dit in de volgende werkvergadering te bespreken.

Vraag 3 (Fabian):
Er ligt veel (grof)vuil in het Kanaal in de buurt van de beweegtuin. Kan dit opgeruimd worden?

Wethouder Jos: De vraag is voorgelegd aan het waterschap (zij zijn verantwoordelijk voor het water). Er zal binnenkort een inspectie plaatsvinden van het gebied om te controleren op zwerfafval.

Vraag 4 (Imme):

Kunnen er op sommige plaatsen in de Sint Hubertse bossen vuilnisbakken geplaatst worden? Er ligt namelijk veel vuil.

Wethouder Jos: Deze vraag is voorgelegd aan natuurmonumenten (zij zijn verantwoordelijk voor de bossen). De conclusie is dat er geen vuilnisbakken in dit gebied geplaatst worden. Dit is omdat mensen soms afval van thuis weggooien (dumpen) bij openbare vuilnisbakken en dat is niet de bedoeling. Als mensen afval van thuis daar weggooien, dan zorgt dat voor nóg meer zwerfafval. Daarnaast moeten zij hun afval, net zoals iedereen, aan huis aanbieden. Dus vuilnisbakken plaatsen daar zou het probleem alleen maar groter maken.

Overige vragen:
Fabian vraagt om verduidelijking bordjes in de Beweegtuin.
Antwoord weth Jos: vraag/verzoek wordt doorgestuurd naar Stg. Beweegtuin de heer Marcel Peters
Fabian: flyers van bijv. De Wissel bereiken niet de kinderen die niet in de gemeente op school zitten.
Wethouder Erik dit is belangrijk voor alle kinderen; in overleg met De Wissel en de scholen wordt dit opgepakt.

Rapport werkgroep Verkeersveiligheid

- parkeren bij scholen; mag alleen in de vakken, controle is moeilijk kan bijvoorbeeld door briefjes achter de ruit te stoppen
- staat van onderhoud speelveldje, moet iedereen zelf opruimen vuil moet in de bakken die ervoor staan gedaan worden
- 4x per jaar wordt geinspecteerd bij alle speelterreinen, tussendoor altijd melding doorgeven want dan wordt het direct gerepareerd
- soort van toestellen op de speelplekken; worden alleen vervangen als ze versleten zijn of wanneer de gemiddelde leeftijd wijzigt in de wijk; er wordt altijd advies gevraagd aan de omwonenden en aan de JGR
- trapveldje: de meeste speelveldjes zijn daarvoor niet geschikt.
- In Sint Hubert komt nog een trapveldje in de nieuwe woonwijk
- Fabian vraagt naar de mogelijkheid van het plaatsen van een haag bij het trapveldje Brugse Berg. Wethouder Jos: in het kader van de veiligheid kan dit ook gevaarlijker worden met een haag. Men moet goed uitkijken.

De voorzitter zegt dat het rapport aan iedereen wordt toegezonden.


7.0 Plannen
Bram Duur: 2.52 (699 kb.)
Er zijn vele ideeen, uiteindelijk is gestemd over het aantal plannen.
Speerpunten zijn:
-ontmoeting jong-oud
-goed doel bv sponsorloop
-deelnemen aan nationale opschoondag
-plukveldjes
-Jeugdlintje campagne voeren
-werkbezoek Best
-uitstapje mei 2017
-20 jrg bestaan JGR8.0 nieuwe logo JGR
Bram, voorzitter Imme Marijn Duur: 8.37 (2079 kb.)
Bram leest voorstel voor:
Het huidige logo (beeldmerk) van de Jeugdgemeenteraad is lang geleden ontworpen. Hierdoor is het in de hedendaagse tijd van snelle computers bijna niet meer te gebruiken voor bijvoorbeeld posters, flyers voor bijv. jeugdlintjes en andere zaken. Ook ziet het logo er wat ‘ouderwets’ uit. Om deze redenen, maar ook om de reden dat de Jeugdgemeenteraad in oktober 2016 20 jaar geleden is opgericht, willen wij een nieuw logo laten ontwerpen. Het 20-jarig bestaan is iets waar we trots op zijn en daarom mag dit ook verwerkt worden in het logo.

Het ontwerp bij een reclamebureau kost € 275,-. Er zijn al wat schetsen aangeleverd waarvan we er één kiezen om nader uitgewerkt te worden.

Wij willen jullie vragen in te stemmen met dit voorstel.
Stemming: 2 logo´s worden op de perstafel gelegd en er wordt een keuze gemaakt door alle leden.
Keuze nieuwe logo: A 1 stem, B: 9 waarmee logo B is aangenomen
Voorzitter: er wordt samen met de afdeling communicatie nagedacht hoe het logo te gaan gebruiken en aandacht te besteden aan het 20 jr bestaan.9.0 Sluiting
Voorzitter Duur: 0:26 (116 kb.)
De voorzitter sluit om 16:41 de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar inbreng.