Gemeentewapen

Notulen van de raadsvergadering van 24-03-2016

1.0 Opening
voorzitter Duur: 1.30 (369 kb.)
De voorzitter opent om 16:00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal woord van welkom aan burgemeester Roolvink van de gemeente Grave.
De gemeente Grave wil ook graag een Jeugdgemeenteraad opstarten daarom komt de burgemeester een kijkje nemen.

2.0 Kennismaking Burgemeester Roolvink
Bgm Roolvink van Grave;Juul Duur: 9.39 (2329 kb.)
Burgemeester Roolvink stelt zich voor en laat een film over Grave zien aan de leden.
Tevens een film over het historisch spektafel Grave op 2 en 3 april.
Vragen aan de burgemeester : Juul; er komt veel landschap voor in de film.

3.0 Vaststellen notulen 10 december 2015
Fabian, weth Jos Duur: 2.18 (564 kb.)
De notulen van 10 december 2015 worden ongewijzigd vatgesteld.
De burgemeester vraagt naar t bankje bij Fitland
Fabian: het bankje bij Fitland verplaatst worden naar 't Kanaal. Was een goed idee en kan snel verplaatst worden. Weth. Jos zegt toe dat het bankje snel geplaatst wordt aan t Kanaal.
4.0 Ingekomen stukken en mededelingen
voorzitter, Bram, Nina en Senne, Duur: 7.44 (1865 kb.)
Voorzitter:
- tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst is een exemplaar van de Toekomstvisie Mill en Sint Hubert uitgereikt aan Nina en Senne
- alle sleutels van de Jeugdcarnaval zijn terugbezorgd bij de gemeente
- mail van Albert de Maeyer ouderenadviseur over pesten tegen ouderen in speelplekken wordt voorgelezen
Bram: met projecten bezig waaronder veiligheid bij scholen en speeltuintjes; mail van zojuist wordt hierin meegenomen.
-Senne en Nina onformeren over het jaarlijkse uitje; het wordt woensdag 25 mei na de middag; binnenkort zal het jeugdcollege een programma maken.
-Senne geeft door dat er een leerzame bijeenkomst op gemeentehuis komt voor de scholen met quiz en speeltocht op 2 dagdelen: maandag 30 en dinsdag 31 mei.5.0 Vragenuurtje
Pien, weth. Jos, Steffie, Imme weth Erik, Fabin Duur: 9.58 (2401 kb.)
Vragenuurtje jeugdgemeenteraadsvergadering 24 maart 2016


Vraag 1 (Pien):

Op de Karstraat in Mill is een nieuwe fietsstrook aangebracht. Vaak parkeren hier auto’s op zodat je er met de fiets omheen moet, hetgeen gevaarlijk is. Is hier iets tegen te doen?

Antw.: De rode stroken die zijn aangebracht op de Karstraat zijn geen fietsstroken maar fietssuggestiestroken. Op fietssuggestiestroken mag wel geparkeerd worden.
Samen met het Platform Verkeer en de aanwonenden is in de voorbereiding een traject doorlopen om te komen tot de oplossing met het meeste draagvlak. Het resultaat hiervan is de huidige inrichting zoals deze recent is gerealiseerd. De beschikbare openbare ruimte is helaas te smal om hier een rijbaan met fietsstroken van elk 1.5 m1 breed te realiseren.


Vraag 2 (Steffie):

Kunnen er bij De Kuilen meer bankjes komen en kunnen de bestaande bankjes beter onderhouden/schoongemaakt worden?

Antw.: Stichting De Ram uit Mill onderhoudt de bankjes bij De Kuilen. Ze geven aan dat de bankjes regelmatig schoongemaakt worden. Er zijn wel een paar bankjes bij die door vandalisme (brandstichting) minder mooi zijn, maar wel schoon. Als er nieuwe bankjes bij zouden komen zullen dat bankjes moeten zijn die nog bestendiger zijn tegen vandalisme. De Kuilen ligt erg afgelegen waardoor vandalisme sneller kan optreden.

Vraag 3 (Steffie):

Steffie: Waarom worden de meeste Sjors Sportief activiteiten afgelast? Ik woon in Langenboom en daar is bijv. het streettennis en de kinderyoga afgelast.

Antw.: Activiteiten worden eigenlijk nooit geannuleerd. Bij hoge uitzondering alleen als er echt te weinig deelnemers zijn. (te weinig is meestal: 3 of minder). Of in uitzonderlijke gevallen wanneer iemand ziek is en er geen vervanging is, maar dan wordt er eigenlijk altijd gezocht naar een nieuwe datum. Het zijn dus echt uitzonderlijke gevallen en we proberen altijd een alternatief te vinden, maar moeten de activiteit helaas annuleren als dit er niet is.
Yoga is afgelast om de aanbieder gestopt is met het aanbieden van yoga. Dit is heel vervelend, maar daar is helaas niks aan te doen.
Streettennis is van vorig schooljaar en is toen geannuleerd i.v.m. ziekte. Er is toen geen alternatieve datum gevonden.
Fabian als er te veel aanmeldingen zijn? antw: misschien dan 2 dagen

Vraag 4 (Imme):
In Sint Hubert en Wilbertoord staan de gebouwen waar eerst het kinderdagverblijf was al een hele tijd leeg. Van wie zijn de gebouwen en wat gaat hier mee gebeuren?
Antw.: De gebouwen zijnn van de gemeente. Voorheen was hier Spring Kinderopvang in gehuisvest; zij zijn nu in basisschool De Schare ondergebracht. Het is nog niet bekend wat met het leegstaande gebouw gaat gebeuren.
De gebouwen staan leeg en zijn van de gemeeente geldt ook voor Langenboom en Sint Hubert, zitten allemaal in het Kindcentrum.
Imme vraagt naar de lege winkel antw: dit gebouw is van Mooiland; is nu verhuurd voor opslag van kleding
Imme: op de bouw van de nieuwe wijk in Sint nHubert ligt overal rotzooi
antw weth. Jos: aannemer moet de rommel opruimen; deze zal hierop aangesproken worden.6.0 Presentatie, voortgang plannen
Tim, Juul, Anouk, Frankweth. Jos, Bram, Steffie, weth Erik Duur: 19.08 (4601 kb.)

Door de Werkgroep Verkeer is een enquête gehouden onder de kinderen van de basisscholen in de gemeente. Hieruit zijn al vragen/opmerkingen naar voren gekomen. Deze vragen worden tijdens de vergadering gesteld. Hieronder zijn, t.b.v. wethouder Jos, de antwoorden weergegeven.

- Op het speelplein van 't Stekske liggen veel tegels los, kan dit gerepareerd worden?
Weth. Jos: de speelplaats van deze basisschool is geen gemeentelijke speelplek, hier is de school zelf verantwoordelijk voor.
- In diverse speeltuintjes in Langenboom staan speeltoestellen los. Graag repareren.
Weth. Jos: speeltoestellen kunnen altijd iets bewegen/speling hebben. Maar als een toestel echt los staat moet dit hersteld worden om de veiligheid te borgen. Jaarlijks worden 3 visuele inspecties en 1 hoofdinspectie uitgevoerd. Als dit probleem aan de orde is wordt dat in deze inspecties vastgesteld en volgt een actie om het te herstellen.
- Speeltuintjes vaker controleren, in de speeltuintjes Kiezellei, Wilgenlaan en Iepenlaan in Langenboom ligt glas. Deze klacht geldt ook voor de speelveldjes in Mill.
Weth. Jos: Buiten de inspecties om (4x per jaar) komen onze wijkploegen af en toe op de speelplekken. Toch kan het zijn dat er tussentijds afval of bijvoorbeeld glas op de speelplek terecht komt waar wij geen zicht op hebben. Als een buurtbewoner vervuiling of iets anders ziet wat niet pluis is, dan kan hier melding van worden gedaan via de website www.gemeente-mill.nl. Ga hiervoor naar ‘melding openbare ruimte’ zodat de gemeente het kan oplossen. Als er maar weinig ligt kan je natuurlijk ook zelf even wat bij elkaar rapen en opruimen, het is tenslotte jouw woonomgeving.
Juul: palel staan niet goed in t zand bij t Stekske antw: kan ook via melding op de website; dit werkt t snelste.
- Het snelheidsbord in Wilbertoord doet het vaak niet, kan dit gerepareerd worden?
Weth. Jos: deze melding is al doorgegeven en probleem wordt verholpen. Ook worden de andere schoolzones gelijk hierin meegenomen.
- Sint Hubert schoolzone: parkeerverbod is gewenst en hier ook op toe zien.
Weth. Jos: In de vorige vergadering is deze vraag ook gesteld tijdens het vragenuurtje. Een parkeerverbod heeft alleen zin als er dan ook vaak door de politie wordt gecontroleerd en zo nodig bekeuringen worden gegeven.
Afgelopen zomer heeft de gemeente, ook in overleg met de school, een zogenaamde ‘schoolzone’ ingericht. Hiermee is een duidelijk herkenbaar gebied afgebakend waarmee de weggebruikers worden gewaarschuwd om extra voorzichtig te zijn in het verkeer. Deze nieuwe inrichting kan de school gebruiken voor bijvoorbeeld een flyer richting de ouders en verzorgers.

- Werkgroep plukveldje 20 april opening in Wilbertoord gaat niet door; Nu is de opening vastgesteld op zaterdag 23 april om 14.00


-Opschoondag
Imme geeft aan dat nu het idee is om dit in mei te doen
Juul en Imma vertellen dat in de e..v vergadering het plan van aanpak besproken wordt
weth Jos geeft aan dat gemeente hesjes knijpers etc. kan everen

-Jeugdlintje Pien en Juul worden samen met de burgemeester jury. Bram vertelt over het Jeugdlintje.

-Multiculturele dag
Steffie:alle mensen kunnen kennis maken met andere culturen eind juni of begin juli. De Wissel verleent medwerking ; De JGR wil een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget gaan vragen.
weth Erik stelt mvoor om zo snel mogelijk het idee bij de gemeente in te leveren voor de subsidie/bijdrage.

7.0 RV beschikbaar stellen bijdrage plukveldjes
Nina Duur: 1.55 (469 kb.)
Nina leest het raadsvoorstel voor aan de leden:

'De jeugdgemeenteraad heeft in 2015 het idee gekregen om pluktuintjes aan te leggen in de vier kerkdorpen van de gemeente. Inmiddels is een werkgroep opgericht en zijn vastomlijnde plannen gemaakt.

Dit voorjaar wordt in alle kerkdorpen een pluktuin aangelegd. De gemeente voert dit uit samen met de Agrarische Natuurvereniging. De algemene opening van de pluktuintjes vindt plaats in Wilbertoord op 20 april a.s.

De jeugdgemeenteraad wil € 225,- beschikbaar stellen voor de Agrarische Natuurvereniging als bijdrage in de kosten.

Wij willen jullie vragen in te stemmen met dit voorstel'

Stemming: Unaniem akkoord
8.0 Sluiting
voorzitter , Bgm Duur: 2.07 (519 kb.)
Voorzitter vraagt een korte reactie aan burgemeester Roolvink.
De burgremeester geeft complimenten aan de JGR leden voor de goede manier van vergaderen
De voorzitter geeft aan dat de volgende vergadering 23 juni en sluit de vergadering om 16.55 uur.