Gemeentewapen

Notulen van de raadsvergadering van 22-10-2015

1.0 Opening door de voorzitter
voorzitter Duur: 0:56 (234 kb.)
De voorzitter opent om 16:00 de vergadering en heet iedereen van harte welkom; ook de mensen op de publieke tribune.
Bericht van verhindering ontvangen van Juul.

2.0 Installatie 5 nieuwe leden
voorzitter Duur: 2.25 (591 kb.)
De voorzitter vraagt de nieuwe leden naar voren en leest de volgende tekst voor:
'Ik beloof, dat ik als lid van de jeugdgemeenteraad van de gemeente Mill en Sint Hubert mijn uiterste best zal doen.
Ik beloof, dat ik als lid van de Jeugdgemeenteraad van de gemeente Mill en Sint Hubert goed met alle belangen zal omgaan, speciaal de belangen die met de jeugd van de gemeente Mill en Sint Hubert te maken hebben'.
De nieuwe leden zijn:
Steffie Hendriks
(‘t Stekske, Langenboom)

Bram van Raaij
(De Lens, Mill)

Anouk van Daal
(De Klimop, Wilbertoord)

Fabian van Rooy
(De Kameleon, Mill)

Imme Manders
(De Schare, Sint Hubert)

De leden antwoorden allen met de woorden: 'Ja dat beloof ik'
Hiermee zijn de leden geinstalleerd.
3.0 Verkiezing jeugdwethouders
Voorzitter, Pien, Senne, Nina Duur: 6.48 (1642 kb.)
Kandidaten wethouder zijn:
Juul Bongers is verhinderd
Pien van Elk:
Senne Fleuren
Nina Broeren
Zij stellen zich voor en vertellen waarom de leden op hen moeten stemmen.
Voorzitter: er wordt op 3 aanwezige personen gestemd.
Iedereen mag 2 namen op het stembriefje schrijven die door de bode worden uitgedeeld. De voorzitter leest de stembriefjes voor
Eindstand: Pien 3 stemmen Senne 8 en Nina 7 stemmen waarmee Senne en Nina benoemd worden tot wethouder Jeugdgemeenteraad Mill en Sint Hubert
Afgesproken wordt dat er een overleg komt met Pien en Juul.
4.0 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 18 juni 2015 (zie bijlage)
voorzitter Duur: 0:36 (155 kb.)
Het verslag van 18 juni 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.
5.0 Ingekomen stukken en mededelingen
Bram, voorzitter Duur: 1.18 (324 kb.)
Bram:
speelgoedmarkt heel goed verlopen; een bedrag opgehaald van 251,45 tbv Stichting ‘een glimlach doet wonderen’.
6.0 Vragenuurtje (zie bijlage)
Fabian, wethouder Jos, Steffie,voorzitter, Imme, Senne Duur: 17.44 (4265 kb.)
Vraag 1 (Fabian):
Kan het bankje in het park bij de saunaboot verplaatst worden? Het staat nu op een plaats waar je niets kunt zien en het groen is slecht onderhouden. De takken hangen over het bankje en het gras is erg hoog.
Antwoord wethouder vd Boogaart:
Verplaatsing van het bankje kan eenvoudig gerealiseerd worden. De JGR kan een betere plek voorstellen waarna het in overleg met de wethouder verplaatst kan worden.
De JGR zal plekken aangeven advies wethouder : lange stuk langs Graafseweg.

Vraag 2 (Steffie):
In de kerkdorpen liggen crossbaantjes. Voor sommige heeft de gemeente toestemming gegeven en voor andere niet. Hoe gaat de gemeente om met het onderhoud van deze baantjes? Bijvoorbeeld achter de school in Langenboom is een crossbaantje waar veel onkruid op staat.
Antwoord wethouder van den Boogaart:: In Wilbertoord en Langenboom onderhouden gebruikers het zelf. In Mill en Sint Hubert zijn ‘illegale’ crossbaantjes. Over onderhoud door de gemeente is verder niets afgesproken. Overigens is onderhoud via gemeente niet eenvoudig, terreinen zijn niet vlak en er kan niet ‘even’ met een gazonmaaier overheen gegaan worden. Omwonenden zelf onderhoud.

Vraag 3 (Anouk/Imme):
Weet u of er vluchtelingen naar Mill komen? En wat kunnen we daar dan voor doen?
Antwoord burgemeester:In de gemeente Mill en Sint Hubert is geen asielzoekerscentrum en er zijn op dit moment ook geen plannen om een asielzoekerscentrum te openen. Er is dus geen sprake van de komst van vluchtelingen naar de gemeente.
Wel komt er ieder jaar een bepaald aantal statushouders – dat zijn asielzoekers die van de Nederlandse regering een vergunning hebben gekregen om te mogen blijven in Nederland – naar onze gemeente. We moeten er dan voor zorgen dat deze mensen, gezinnen of alleenstaanden, een woning krijgen. Het gaat om ongeveer 20 personen per jaar. Deze mensen krijgen begeleiding vanuit de gemeente en Radius vluchtelingenwerk.

Vraag 4 a (Imme):
Bij het speeltuintje in Sint Hubert wordt veel rommel gemaakt door de oudere jeugd. De prullenbakken zitten heel snel vol. Kunnen deze vaker geleegd worden?
Antwoord wethouder Jos: Wij wisten niet dat deze prullenbakken vaker geleegd moeten worden. Bedankt voor de goede tip. We hebben dit nu doorgegeven aan onze medewerkers van de buitendienst.

Vraag 4b (Imme):
De oudere jeugd gedraagt zich niet altijd netjes bij het speeltuintje in Sint Hubert. Dit is vervelend voor de jongere kinderen. Kan er vaker gecontroleerd worden door de politie?
Antwoord burgemeester: Er zijn diverse locaties waar jongeren zich ophouden. In sommige gevallen veroorzaken zij overlast. Indien er meldingen zijn van overlast wordt er door de politie op deze meldingen gereageerd. De gemeente heeft bijvoorbeeld bij de Wissel regelmatig overleg met de omwonenden en de politie hierover. Gezamenlijk wordt onderzocht wat we kunnen doen om de overlast van de oudere jeugd te verminderen.
Fabian: camera's ophangen is dat mogelijk?
Antwoord: goede tip.

Vraag 5 (Juul):
In ons dorp (Langenboom) staan verspreid bakken voor glas, kleding, oud ijzer en papier. Kunnen deze bakken niet op 1 plaats worden neergezet zodat je maar naar 1 plaats hoeft te rijden om alles kwijt te kunnen?
Antwoord wethouder Jos: Het klopt dat er verschillende containers worden gebruikt voor het inzamelen van glas, textiel, oud ijzer en papier. De glas- en textielcontainer staan allebei op het plein aan de Dennendijk. Deze containers blijven continu staan waardoor inwoners deze afvalstoffen op elk moment kunnen wegbrengen. Deze containers zijn van de gemeente. Oud papier en ijzer wordt echter allebei ingezameld door verschillende verenigingen in Langenboom. Dat is ook de reden dat de containers op verschillende plekken staan namelijk bij de (buurt)verenigingen of de muziekvereniging. De verenigingen ontvangen dan geld voor het ingezamelde oud papier of ijzer. Inwoners van Langenboom kunnen dan zelf kiezen in welke container van welke vereniging ze het oud papier willen wegbrengen.

Vraag 6 (Senne):
Vorig jaar hadden wij het plan om een of meer plukveldjes te maken in Mill. Hier heeft de wethouder ook een toelichting op gegeven. Jammer genoeg is het er niet meer van gekomen. Wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat het dit jaar wel gebeurt?
Antwoord wethouder Jos: vraag voor plukveldjes met zonnebloemen samen met het idee van de JGR in het LvC. Jammer genoeg is dit mislukt; het wordt opnieuw opgepakt door de JGR
Senne: dan zonder zonnebloemen.

Vraag 7 (Steffie):
Na de vakantie stonden er opeens gekleurde paaltjes bij onze school in Langenboom. Hoe wordt zoiets in gang gezet en hoe komt de gemeente uiteindelijk tot zo’n besluit?
Wethouder Jos: Verkeerseducatie is een onderwerp waar in Brabant door de provincie en gemeenten, samen met de scholen, aandacht aan wordt gegeven. Verkeerseducatie is een ‘moeilijk’ woord voor het opvoeden van alle verkeersdeelnemers zodat iedereen weet hoe hij/zij zich netjes en veilig in het verkeer moet gedragen. Hierbij kunnen de gemeenten ook de school en schoolomgeving beter laten opvallen zodat weggebruikers zien dat ze een school naderen. In onze regio hebben veel gemeenten dit gedaan en worden hiervoor vaak dezelfde gekleurde paaltjes toegepast. De gemeente heeft in het kader van verkeerseducatie twee maal per jaar een overleg met de basisscholen. In dit overleg zijn deze maatregelen om schoolomgevingen beter te doen opvallen besproken. Ook zijn soms de aanwonenden betrokken in het overleg om de schoolomgeving zo veilig mogelijk te maken.
7.0 Plannen van de jeugdgemeenteraad voor aankomend jaar
Bram Duur: 5.21 (1293 kb.)
Bram:
Al hard gewerkt; kennismaking; opening kermis en een werkvergadering,
5 pnt genoemd:
- plukveldje
- veiligheid: verkeersveiligheid scholen veldjes sportclub's etc.
- voorstel: meedoen met opschoondag
- speeltuintjes inspraak rondje langs alle speeltuintjes.
- plan Nina: sportdag organiseren voor asielzoekers/vluchtelingen
8.0 Vervolg plannen en sluiting
Jos Tim, Fabian, frank, wethouder Erik Duur: 7.51 (1895 kb.)
Wethouder Jos: elk jaar inspectie speelplekken de JGR wordt hierbij betrokken
Opschoondag: wordt elk jaar door vele inwoners aan meegedaan;
Tim: parkeren auto's op stoep bij Kindcentrum
Frank: bezoek gehad van JGR Best; ook Son en Veldhoven hebben interesse, evenals Cuijk en Grave.
Fabian: kort parkeren bij Brede School. antwoord wethouder Erik: gisteren bezoek gebracht aan Merlet/Kindcentrum om hierover te praten. Terugkoppeling in e.v. vergadering.
De voorzitter sluit de vergadering om 16:45 uur.